• Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2019-05-03

   2019 m. balandžio 30 d. surengtas Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas, kuriame iš 37 narių dalyvavo 25 nariai, dalyvavo juridinių asmenų paskirti atstovai ir vietos veiklos grupės darbuotojai.

   Pirmininkas Arturas Stankevčius pristatė VVG veiklos ataskaitą už 2018 m. Pirmininkas informavo, kad VVG sudėtyje 2018 m. buvo 40 narių. Per 2018 m. VVG sudėtyje įvyko pokyčiai, per šį laikotarpį buvo išstota iš VVG narių ir priimti nauji nariai. VVG valdyboje yra 12 narių, nariai yra įvairaus amžiaus, jų tarpe 5 nariai yra iki 40 m. Informacija apie narius ir valdybos narius yra vieša, ji skelbiama VVG interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt. VVG biure pagal darbo sutartis iki 2018 m. birželio 21 d. dirbo 4 asmenys, nuo 2018 m. birželio 22 d. pilnu etatu dirba 3 asmenys – direktorius, finansininkas ir viešųjų ryšių specialistas.

   Pirmininkas kalbėjo, kad siekdama įstatuose numatytų tikslų VVG įgyvendina Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją. 2018 m. VVG nuolat informavo ir konsultavo VVG teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus vietos projektams įgyvendinti, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, vykdė strategijos viešinimą, organizavo gyventojų aktyvinimo renginius. Pagal faktą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios, įskaitant ir 2018 m., buvo paskelbti 4 kvietimai teikti vietos projektus, gauti 11 vietos projektų, baigti įgyvendinti 8 vietos projektai, 3 vietos projektai yra įgyvendinami.

   2018 m. buvo vykdomos teritorinio bendradarbiavimo projekto veiklos. Amatų dvarelis, siekdamas įstatuose nurodytų tikslų, organizavo nuolat veikiančios amatininkų gaminių ekspozicijos su pardavimu darbą, edukacines programas, įgyvendino projektą, dalyvavo mokymuose ir renginiuose. Amatų dvarelis 2018 m. sėkmingai įgyvendino strategijos lėšomis finansuotą vietos projektą „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti 9 mokymai pagal skirtingas mokymų temas. Mokymuose dalyvavo 108 dalyviai., buvo surengti 4 praktiniai mokymai išvykose, juose dalyvavo 40 dalyvių. Mokymų dalyviai buvo patenkinti mokymų sąlygomis, pasirinktomis aktualiomis temomis ir mokymų kokybe.

   2018 m. VVG surengė 2 visuotinius narių susirinkimus, 8 VVG valdybos posėdžius, 2 vietos projektų atrankos komiteto posėdžius, dalyvavo renginiuose, posėdžiuose ir mokymuose, bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis, organizavo VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginį ir vykdė strategijos įgyvendinimo viešinimo priemones.

   Įgyvendinant strategiją buvo įgyvendinami LEADER metodo principai: teritorinis, „iš apačios į viršų“, partnerystės, inovacijų, integruoto požiūrio, tinklaveikos ir bendradarbiavimo, vietos projektų finansavimo ir valdymo principai. Taip pat buvo įgyvendinami horizontalieji principai ir prioritetai: jaunimas, kultūra, darnus vystymas, moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas.

   Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė VVG finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2018 m.

   Revizorė Regina Gaubienė pristatė VVG finansinės veiklos patikrinimo už 2018 m. ataskaitą.

   Visuotinis narių susirinkimas į VVG valdybą vienbalsiai išrinko Pakruojo rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtus 3 asmenis: Gintarą Šurną, Aivarą Stabužį ir Moniką Ilgavičiūtę, kurie VVG valdyboje atstovaus vietos valdžios sektoriui.

   Direktorė Marija Žiubrienė  pristatė ir aptarė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos keitimus, kuriuos susirinkimo nariai patvirtino.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas