• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2019-01-28

   2019 m. sausio 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Rolandas Kairys, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Marius Senulis, Arturas Stankevičius.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Kviestinis asmuo Regina Gaubienė.

   VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė pristatė VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2018 m. Regina Gaubienė kalbėjo, kad valdymo ir stebėsenos grupė 2018 m. vykdė reguliarią VPS įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą, lygino atliktus VPS įgyvendinimo veiksmus su VPS įgyvendinimo veiksmų planu, vertino esamą situacija ir VPS įgyvendinimo pažangą, du kartus VPS įgyvendinimą ir su juos susijusias problemas svarstė VVG valdybos posėdyje. Pranešėja kalbėjo apie 2018 m. pasiektus rezultatus, 2018 m. vietos projektų vykdymo sutartis pasirašė Guostagalio paslaugų centras, Ūdekų ir Stačiūnų kaimo bendruomenės, A. Kvedaro individuali įmonė, UAB ,,Agro Lašmuo“, ūkininkas Vaidas Virkštis, buvo skirta parama, kai Paramos sutartis nesudaroma, Amatų dvarelio, Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“, Noreikonių jaunimo klubo projektams. 2018 m. mokėjimo prašymus ir veiklos ataskaitas pateikė Sigutėnų kaimo bendruomenė, ūkininkas Martynas Navickas, Guostagalio paslaugų centras, Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“, Amatų dvarelis, Ūdekų ir Stačiūnų kaimo bendruomenės bei Noreikonių jaunimo klubas, projektai baigti įgyvendinti.

   Valdybos nariai patvirtino VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2018 m.

   Direktorė Marija Žiubrienė pateikė informaciją apie metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą. Marija Žiubrienė supažindino su vietos projektų įgyvendinimo pažanga, su gautais, įvertintais, patvirtintais vietos projektais, paaiškino,  kiek sutarčių pasirašyta, kiek vietos projektų baigti įgyvendinti ir kiek dar yra vykdomi. Direktorė detaliai supažindino kokioms VPS priemonėms 2018 m. buvo skelbtas kvietimas, kiek projektų pagal kiekvieną priemonę yra gauta, įvertinta, patvirtinta, kiek pagal priemones pasirašyta vykdymo sutarčių ir kiek projektų baigti įgyvendinti. Kaip gerasis vietos projektų įgyvendinimo pavyzdys pristatytas įgyvendintas Guostagalio paslaugų centro socialinio verslo projektas.

   Marija Žiubrienė supažindino su veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu ir VPS įgyvendinimo viešinimu. Direktorė  kalbėjo apie 2018 m. surengtus VVG visuotinius narių susirinkimus, valdybos posėdžius, apie juose svarstytus klausimus ir dalyvavusius asmenis, apie VVG narių ir VVG darbuotojų kaitą. 

   Valdybos nariai patvirtino metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2018 m.

   Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal kvietimą Nr. 4 gautos ir užregistruotos 5 vietos projektų paraiškos. Pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ paraiškų negauta. Planuojamas šios VPS priemonės keitimas, paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis bus padidinta iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas bus bendruomeninio arba NVO socialinio verslo pobūdžio. Pagal strategijos priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ gauti du vietos projektai –  Jovarų kaimo bendruomenės ,,Junkimės į sportuojančių bendruomenių tinklą“ ir Degėsių kaimo bendruomenės ,,Kuriame patrauklų kaimą“. Pagal strategijos antro prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, gautas vienas vietos projektas – Pakruojo kaimo bendruomenės ,,Maisto gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“. Pagal strategijos antro prioriteto priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ gauti du vietos projektai –  Klovainių jaunimo klubo  ,,Bendri pomėgiai skatina naujas jaunimo veiklas“ ir Pamūšio kaimo bendruomenės ,,Auginame bendruomenišką jaunąją kartą“.

   VVG darbuotojai atlieka vietos projektų vertinimą, vadovaudamiesi nauja vietos projektų vertinimo tvarka.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas