• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2018-12-20

   2018 m. gruodžio 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė Jaškulienė, Monika Ilgavičiūtė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Marius Senulis, Arturas Stankevičius.

   Dalyvavo: VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė, VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė ir kiti asmenys.

   Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos nariams pristatė pareiginės algos koeficientus bei bazinį darbo užmokestį, kuris nuo 2019 m. sausio 2 d. bus taikomas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorei Marijai Žiubrienei, finansininkei Jovitai Trumpienei ir viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei. Valdybos nariai patvirtino pareiginės algos koeficientus bei bazinį darbo užmokestį VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojams.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė klausimą dėl nuo 2018 m. lapkričio 19 d. paskelbto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 galiojimo laiko pratęsimo. Kvietimo galiojimo laikas buvo siūlomas pratęsti atsižvelgiant į potencialių vietos projektų pareiškėjų prašymą, nes nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo nauja vietos projektų administravimo taisyklių redakcija. Vadovaujantis taisyklių reikalavimais, vietos projektų vertinimą atliks VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai. Valdybos nariai nutarė pratęsti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 galiojimo laiką iki 2019 m. sausio 18 d. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. lapkričio 19 d. 8.00 val. iki 2019 m. sausio 18 d. 15.45 val. Vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.

   VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė pristatė klausimą dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Grupės vadovė informavo valdybos narius, kad VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė vykdo reguliarią VPS įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą. VVG darbuotojai pagal atskaitomybę ir atsakomybę vykdo jiems priskirtas funkcijas: nuolat informuojami ir konsultuojami potencialūs vietos projektų paraiškėjai, rengiama dokumentacija, paskelbtas kvietimas Nr. 4, buvo atliekamas vietos projektų paraiškų vertinimas,  surengtas gyventojų aktyvinimo renginys, dalyvaujama įvairiuose renginiuose, bendradarbiaujama ir dalinamasi gerąją patirtimi su kitomis VVG.

   Regina Gaubienė trumpai supažindino, kad pagal paskelbtus 3 kvietimus yra įgyvendinti arba įgyvendinami 11 vietos projektų. Pagal 1 kvietimą baigti įgyvendinti 2 vietos projektai, pagal 2 kvietimą yra įgyvendintas 1 socialinio verslo vietos projektas, pagal 3 kvietimą yra įgyvendinami 8 vietos projektai. Regina Gaubienė valdybos nariams pristatė opiausias šių metų problemas, kilusias įgyvendinant strategijos priemones. Viena iš šių problemų buvo susijusi su Agentūros vertintojų atliekamu vietos projektų vertinimu. Grupės vadovė abejojo ar visi Agentūros vertintojų paklausimai vietos projektų pareiškėjams buvo pagrįsti, nes kai kurie klausimai kartojosi, didelis Agentūros dėmesys buvo sutelktas į smulkmenas. Pavyzdžiui jaunimo projektų pareiškėjams, ketinantiems įsigyti prekes, kaip ilgalaikį turtą, buvo siūloma nuomotis prekes, o jiems nesutikus, buvo reikalaujama pateikti komercinius pasiūlymus tokių prekių nuomai ir įvertinti įsigijimo ir nuomos kainų skirtumą. Tokie reikalavimai pareiškėjams vietos projektų administravimo taisyklėse nėra numatyti.

   Detaliau grupės vadovė pristatė problemas susijusias su Kvietimo Nr. 3 vietos projektų vertinimu. Problemos kilo dėl Agentūros vertintojų atliekamų paraiškų vertinimo terminų, nes VVG darbuotojai vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) ir preliminarų vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimus atliko laikydamiesi vertinimo terminų. 2018 m. kovo mėn. vietos projektų paraiškų kopijos buvo perduotos Agentūros tolimesniam vertinimui, pirmų paklausimų pareiškėjai sulaukė gegužės mėnesį, o Agentūros vertintojai, vertinę verslo projektus, keitėsi, todėl verslo projektų paraiškų vertinimas užtruko net iki rugpjūčio mėnesio. Agentūros specialistai vertindami vietos projektų paraiškas pareiškėjų papildomai prašė įvairių pagrindimų, paaiškinimų, komercinių pasiūlymų. Pareiškėjams buvo nesuprantama, kokiomis vidutinėmis rinkos kainomis Agentūra vadovavosi vertindama tinkamas išlaidas. Galima suabejoti ar viešoje erdvėje skelbiamos prekių kainos visada atspindi realią situaciją, pristatymo išlaidas, bet Agentūra neleido pareiškėjams įsigyti aukštesnės kokybės prekių ir vertinimo metu sumažino kai kurioms prekėms įsigyti planuojamas išlaidas, įvertinusi, kad ketinamos įsigyti prekės yra laikomos prabangos prekėmis.

   Kita rimta problema, grupės vadovės nuomone, kilo dėl strategijos priemonių keitimo. Nors VVG visuotinis narių susirinkimas pritarė VPS keitimui, gautas pritarimas ir iš ministerijos bei Agentūros, bet VVG pateikus VPS keitimo pagrindimo formą, kurioje buvo išdėstytos objektyvios keitimo priežastys, Agentūra paprašė papildomai pagrįsti lėšų perskirstymą tarp strategijos prioriteto Nr. 1 priemonių, bet vis tiek buvo pateiktas neigiamas atsakymas, tai yra Agentūra pritarė prašymui keisti VPS, bet buvo priimtas sprendimas netvirtinti VPS keitimo, susijusio su lėšų perskirstymu tarp strategijos prioriteto Nr. 1 priemonių. Tokiu sprendimu, grupės vadovės nuomone, Agentūra sudarė situaciją, kad prioriteto Nr. 1 lėšos yra nenaudojamos ir kyla grėsmė, kad darbo vietas kuriančių projektų skaičius gali būti neįgyvendintas.

   Valdybos nariai aptarė darbo grupės vadovės iškeltas strategijos įgyvendinimo problemas.

   VVG darbuotojai padėkojo valdybos nariams už bendrą darbą ir palinkėjo gražių švenčių.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas