• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2018-11-19

   2018 m. lapkričio 15 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Albinas Navickas, Rasa Petravičienė, Marius Senulis, Arturas Stankevičius,, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Valdybos posėdyje buvo pritarta valdybos nario Albino Navicko prašymui nušalinti jį svarstant posėdžio darbotvarkės 4 klausimą ,,Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“. Direktorė kalbėjo, kad ši priemonė susijus su darbo vietų kūrimu ir jų išlaikymu. Marija Žiubrienė supažindino su pareiškėjui bei partneriui keliamais reikalavimais, pristatė kokios yra vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir įsipareigojimai, kokius dokumentus pareiškėjas turės pateikti, paaiškino, kokiu nuosavu indėliu pareiškėjas galės prisidėti prie vietos projekto. Viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė supažindino su priemonės atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieną atrankos kriterijų galės surinkti pareiškėjas. Finansininkė Jovita Trumpienė supažindino su tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal priemonę ir paaiškino kokie yra keliami reikalavimai išlaidoms pagrįsti. Valdybos nariai  patvirtino finansavimo sąlygų aprašą priemonei.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Marija Žiubrienė supažindino su priemonės intensyvumu, kuris yra 80 proc. arba 95 proc., priklausomai nuo to ar pareiškėjas vietos projekto įgyvendinimo metu įsigis ilgalaikį turtą ar įsigis tik priemones ir prekes, kurios bus sunaudojamos vietos projekto įgyvendinimo metu. Direktorė kalbėjo, kad teikiant vietos projektų paraiškas pagal šią priemonę yra svarbu atkreipti dėmesį, kad projektas turės būti įgyvendintas mažiausiai dviejų seniūnijų teritorijoje ir turės būti numatyta kelių įstaigų ar organizacijų bendra veikla, pristatė kokie reikalavimai keliami pareiškėjams ir partneriams, kokius įsipareigojimus jie turės įvykdyti. Viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kuo remiantis ir kiek balų pagal kiekvieną kriterijų bus skiriama. Finansininkė Jovita Trumpienė supažindino su tinkamomis finansuoti išlaidomis, paaiškino kokie yra keliami reikalavimai išlaidoms pagrįsti. Valdybos nariai  patvirtino finansavimo sąlygų aprašą priemonei.

   Marija Žiubrienė pristatė priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ finansavimo sąlygų aprašą, supažindino valdybos narius su keliamais reikalavimais pareiškėjams ir partneriams, kurie norės vykdyti projektą. Direktorė kalbėjo, kad priemonės įgyvendinimo investicijos turi būti skirtos įgalinti bendruomenines organizacijas ir kitas kaimo NVO kurti regioninius produktus ir tinkamai panaudoti kultūros ir istorijos paveldą krašto patrauklumui, tapatumui ir konkurencingumui stiprinti. Viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė pristatė priemonės atrankos kriterijus, paaiškino kaip kiekvienas atrankos kriterijus bus vertinamas. Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė kokios yra tinkamos finansuoti išlaidos pagal šią priemonę. Valdybos nariai patvirtino finansavimo sąlygų aprašą priemonei.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Valdybos narys Albinas Navickas svarstyme nedalyvavo. Marija Žiubrienė kalbėjo, kas šios priemonės pagrindinis tikslas yra tobulinti neformalųjį švietimą kaime įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinių paslaugų teikimą bei supažindino su keliamais reikalavimais. Viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė supažindino su šios priemonės atrankos kriterijais, paaiškino pagal ką bus vertinama atitiktis jiems. Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė kokios yra tinkamos finansuoti išlaidos pagal šią priemonę. Valdybos nariai  patvirtino finansavimo sąlygų aprašą priemonei.

   Marija Žiubrienė kalbėjo, kad kvietimas Nr. 4 skelbiamas pagal pirmo prioriteto ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, kvietimui skiriama 195 282,44 Eur paramos suma, paramos intensyvumas 80 proc. Pagal antro prioriteto ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ kvietimas skelbiamas trims priemonėms: ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, paramos suma 39 056,40 Eur, paramos intensyvumas 80 proc. arba 95 proc., ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, paramos suma 19 528,20 Eur, paramos intensyvumas 80 proc. arba 95 proc., ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, paramos suma 19 544,50 Eur, paramos intensyvumas 80 proc. arba 95 proc.

   Direktorė kalbėjo, kad bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 273 411,54 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. lapkričio 19 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 21 d. 15.45 val. Visų skelbiamų priemonių Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėse www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, bei VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.

   Valdybos nariai  nutarė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 4.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas