• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2018-09-28

   2018 m. rugsėjo 26 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Artūras Jacevičius, Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Andrius Kvedaras, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Rasa Petravičienė, Arturas Stankevičius, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė VPS administravimo išlaidų poreikio planą 2019 m. ir detaliai paaiškino, kokios VPS administravimo išlaidos yra numatomos patirti. Finansininkė supažindino, kad didžiąją VPS administravimo išlaidų dalį 2019 m. sudarys VPS administravimą atliekančių darbuotojų – direktorės, finansininkės ir VPS viešųjų ryšių specialistės, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis, kartu su visais privalomais darbdavio mokesčiais. Finansininkė paaiškino, kad neradus administratoriaus pareigybei tinkamo darbuotojo, VPS administravimą atliks trys darbuotojai. Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino, kad pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Valstybės tarnybos įstatymo redakciją, VPS administravimą atliekančių darbuotojų viso darbo etato darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal priskiriamą bazinio algos koeficiento intervalą, kuris projekto vadovui yra nuo 7,4 iki 14 ir jam gali būti taikomas 1 proc. priedas nuo pareiginės algos už kiekvienus metus. Finansininkui ir viešųjų ryšių specialistui priskiriamas bazinio algos koeficiento intervalas yra nuo 6,4 iki 12 ir detaliai paaiškino, koks pareiginės algos koeficientas siūlomas nustatyti kiekvienam darbuotojui, kaip apskaičiuojama bazinė alga, kokie darbdavio  mokesčiai. Finansininkė paaiškino, kad 2019 m. darbo užmokesčio dydis bus tvirtinamas gruodžio mėnesį valdybos posėdyje ir detaliai  pristatė su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusias išlaidas, kurias sudaro kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimas, ryšio paslaugų įsigijimas, visuotinio narių susirinkimo ir kolegialaus valdymo organo posėdžių išlaidos, dalyvavimo tinkluose nario mokestis, viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos. Su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos yra biuro patalpų įrenginių įsigijimo, įrengimo, aptarnavimo, remonto ir utilizavimo išlaidos, biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos, kuro išlaidos. Su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusias išlaidos yra VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidos, tai yra viešinimo ir aktyvinimo renginio bei informavimo spaudoje išlaidos. Bendra visų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 60 320,11 Eur.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė ir antrą klausimą dėl paramos sutarties pakeitimo. Finansininkė paaiškino, kad remiantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 27 punktu, VPS paramos sutartyje numatytame mokėjimo prašymų grafike už tam tikrus kalendorinius metus planuojamų pateikti mokėjimo prašymų suma turi sutapti su tų kalendorinių metų VPS administravimo išlaidų poreikio plane patvirtinta planuojamų išlaidų suma. Dėl šios priežasties turi būti keičiama paramos sutarties paramos išmokėjimo tvarkos dalis. Atsižvelgiant į tai, keičiamas mokėjimo prašymų grafikas, įtraukiant papildomą mokėjimo prašymą su 4 698,33 Eur suma už 2017 m. gruodžio mėn., kuris bus teikimas iki 2018 m. lapkričio 15 d., atitinkamai perkeliant kitų mokėjimo prašymų datas, t.y, mokėjimo prašymas už 2018 m. pilnus kalendorinius metus bus teikiamas iki 2019 m. sausio 25 d., už 2019 m. pilnus kalendorinius metus iki 2020 m. sausio 27 d. ir t.t. Taip pat atsižvelgiant į planuojamus pateikti VPS administravimo išlaidų poreikius už 2021–2023 metus šiek tiek koreguojamos ir 2021–2023 m. planuojamų pateikti mokėjimo prašymų sumos.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė su valdybos nariais aptarė planuojamo gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginio datą bei vietą, diskutavo apie planuojamo skelbti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 datą ir priemones. 


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas