• Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas

   2018-05-03

   2018 m. balandžio 20 d. surengtas Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas.

   Pirmininkas Audrius Ruginis pristatė Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2017 m.

   Audrius Ruginis supažindino, kad Amatų dvarelis įregistruotas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Amatų dvarelio sudėtyje 2017 m. buvo 12 narių, valdyboje 7 nariai. Informacija apie Amatų dvarelio veiklą yra vieša, ji skelbiama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ interneto svetainės www.pakruojovvg.lt posistemėje Amatų dvarelis. Amatų dvarelis buvo įkurtas bendru Pakruojo ir Radviliškio vietos veiklos grupių sutarimu, vykdant teritorinio bendradarbiavimo projektą ir įgyvendinant bendras veiklas. Įkurta asociacija veikia etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse.

   Amatų dvarelis, siekdamas įstatuose numatytų tikslų, 2017 m. organizavo renginius, edukacines programas, dalyvavo šventėse. Tęsdamas kontrolės laikotarpiu vykdomas projekto veiklas, garsindamas Pakruojo kraštą, pristatymas vietos amatininkus ir kultūros tradicijas, Amatų dvarelis kartu su vietos veiklos grupe, 2017 m. buvo vieni iš Pakruojo šventės „Žiemgališkas Pakruojis“ organizatorių ir skatino, kad kuo daugiau krašto amatininkų, meno puoselėtojų, bendruomenių ir kitų organizacijų dalyvautų šventės programoje. Amatų dvarelis gražiai įsipynė į bendrą šventės programą, pasivadinęs ,,Rugio genties“ pavadinimu, įrengė kiemelį, kurį papuošė amatininkų gaminiais, rugio varpų kompozicijomis, o nupintas rugio varpų vainikas, šventės svečių buvo įvertintas, kaip vienas iš gražiausių.

   Amatų dvarelyje pagal patvirtintą tvarką per ataskaitinį laikotarpį buvo teikiamos mokamos paslaugos. Amatų dvarelyje darbo dienomis nuolat veikė amatininkų dirbinių ir meno kūrinių ekspozicija su pardavimu. Ekspozicija buvo pastoviai atnaujinama naujais gaminiais, buvo rengiami susirinkimai, organizuojamos edukacinės programos. Buvo leidžiami informaciniai lapeliai pristatantys Amatų dvarelio veiklą, gaminami padėkos raštai, plakatai.

   Amatų dvarelis 2017 m. palaikė gražius bendradarbiavimo ryšius su rajono bendruomenėmis, rengiančiomis ir įgyvendinančiomis vietos projektus pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Amatų dvarelis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Sigutėnų kaimo bendruomene, įgyvendinančia projektą „Kulinarinio paveldo tradicijos – iš kartos į kartą“ ir su Stačiūnų kaimo bendruomene, pagal tą pačią strategijos priemonę parengusia vietos projekto paraišką „Stačiūnų krašto kulinarinio paveldo atgaivinimas ir populiarinimas“.

   Amatų dvarelis 2017 m. parengė vietos projekto paraišką „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“ pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kaip artimą asociacijos veiklai ir tikslams. Amatų dvarelis turi geras sąlygas įvairiems mokymams organizuoti, yra puikiai pritaikytos patalpos, įranga ir priemonės, reikalingos mokymo renginiams organizuoti ir vaizdinei medžiagai demonstruoti. Projektas „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“ skirtas kaimo bendruomenių ir kitų kaimo vietovėse veikiančių  nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijai ugdyti, mokymų paslaugą teiks aukštos kvalifikacijos lektoriai.

   Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2017 m.

   Finansininkė Jovita  Trumpienė pristatė finansinę atskaitomybę už 2017 m., kurią susirinkimas patvirtino.

   Revizorė Virginija Jocienė pristatė revizijos ataskaitą.

   Amatų dvarelio nariai tarėsi dėl galimybės įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas