• Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2018-03-29

   2018 m. kovo 23 d. surengtas Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas, kuriame iš 40 narių dalyvavo 26 nariai, dalyvavo juridinių asmenų paskirti atstovai ir vietos veiklos grupės darbuotojai.

   Pirmininkas Alvydas Žuvininkas pristatė VVG veiklos ataskaitą už 2017 m. Pirmininkas informavo, kad VVG sudėtyje 2017 m. buvo 36 nariai, per  metus VVG narių skaičius sumažėjo 1 nariu. VVG nariai atstovauja visoms VVG teritorijos seniūnijoms ir trims skirtingiems sektoriams. VVG valdyboje yra 12 narių, nariai yra įvairaus amžiaus, jų tarpe 5 nariai yra iki 40 m. Informacija apie narius ir valdybos narius yra vieša, ji skelbiama VVG interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt. VVG biure pagal darbo sutartis nuo 2016 m. sausio 1 d. dirba 4 asmenys – direktorius, finansininkas, administratorius ir viešųjų ryšių specialistas.

   Pirmininkas Alvydas Žuvininkas supažindino, kad Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją VVG pradėjo įgyvendinti 2015 m. spalio 1 d., paramos sutartis pasirašyta 2016 m. birželio 2 d. Strategija įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „LEADER“ veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ ir „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“.

   2017 m. VVG vykdė strategijos įgyvendinimą, administravimą ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą. Buvo paskelbti 3 kvietimai teikti vietos projektus, pagal faktą gauta 12 vietos projektų  548 300, 33 Eur sumai.  Pagal 1 kvietimą  įvertinti ir patvirtinti  2 vietos projektai, paramos suma  99 027,12 Eur, su pareiškėjais pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys, projektai yra įgyvendinami. Pagal 2 kvietimą įvertintas 1 vietos projektas, prašoma paramos suma 71 520,19 Eur. Pagal 3 kvietimą gautos 9 vietos projektų paraiškos, prašoma paramos suma 377 753,02 Eur. Projektai vertinami.

   2017 m. buvo vykdomi teritorinio bendradarbiavimo projekto kontrolės laikotarpiui suplanuoti veiksmai, kuriuos įgyvendino Pakruojo dvaro pastate įkurta asociacija Amatų dvarelis. Amatų dvarelyje buvo vykdomas amatininkų dirbinių ir meno kūrinių surinkimas ir pardavimas, rengiami susirinkimai, mokymų renginiai, organizuojamos edukacinės programos, vykdoma leidybinė veikla.

   2017 m. VVG darbuotojai vykdė strategijos įgyvendinimo plane numatytus veiksmus ir jiems priskirtas funkcijas: nuolat informavo ir konsultavo VVG teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus vietos projektams įgyvendinti, informavo VVG pirmininką ir valdybą apie strategijos įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą.

   Alvydas Žuvininkas supažindino, kad 2017 m. VVG surengė 1 visuotinį narių susirinkimą, 6 VVG valdybos posėdžius, 1 vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Įgyvendindami VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, valdybos nariai, darbuotojai dalyvavo įvairiuose renginiuose, bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis, organizavo VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginius ir vykdė VPS įgyvendinimo viešinimo priemones.

   Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė VVG finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2017 m. Jovita Trumpienė, VVG valdybos įgaliota, pristatė revizorės Reginos Gaubienės  parengtą 2017 m. VVG finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

   Visuotiniame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui išrinkta nauja VVG valdyba iš 12 narių. Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti 5 nariai: Zenonas Pekelis, Gitana Misiūnienė, Dovilė Pašakinskienė, Simona Lipskytė, Arturas Stankevičius. Atstovauti verslo sektoriui išrinkti 4 nariai: Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Albinas Navickas ir Rolandas Kairys. Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti 3 nariai: Artūras Jacevičius, Rasa Petravičienė, Marius Senulis.

   Naujai išrinkta valdyba savo veiklą pradės vykdyti nuo tos dienos, kai valdybos nariai ir pirmininkas bus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

   Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” pirmininku išrinktas Arturas Stankevičius.

   Direktorė Marija Žiubrienė  pristatė ir aptarė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos keitimus, kuriuos susirinkimo nariai patvirtino.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas